CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

El passat 5 d’Abril el Consell de Ministres del Govern d’Espanya va aprovar el Reial decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Aquest Reial decret estableix que tot immoble que es posi a la venda o en lloguer, o es publicite per a aquestes finalitats, haurà de disposar d’un certificat d’eficiència energètica a partir de l’1 de Juny. Es tracta d’un nou procediment obligatori que determina el grau d’eficiència energètica d’un immoble, és a dir, la major o menor quantitat d’energia que aquest immoble va a demandar per satisfer unes necessitats de confort. Els immobles seran catalogats amb les lletres A, B, C, D, I, F i G (etiqueta d’eficiència energètica) d’acord al resultat de la certificació, atorgant-se la lletra A (la màxima qualificació) a aquells immobles que consumen menys energia.

La certificació energètica d’un immoble calcula el consum anual d’energia necessari per mantenir-ho en unes condicions normals de funcionament i ocupació. Es tenen en consideració la producció d’aigua calenta, la calefacció, la refrigeració, la ventilació i la il·luminació. El certificat inclourà recomanacions per a la millora de l’eficiència energètica, que permetrien millorar les prestacions de l’edifici en matèria energètica. clip_NC-slide-CAT-1_phixr
El procés de certificació finalitza amb l’expedició d’un certificat i l’assignació d’una etiqueta energètica. El certificat, que té una validesa de 10 anys. El propietari podrà procedir voluntàriament a la seva actualització, quan consideri que existeixen variacions en aspectes de l’edifici que puguin modificar el certificat d’eficiència energètica. La finalitat ultima és posar a la disposició dels consumidors informació sobre les característiques energètiques dels immobles que els permeti valorar i comparar les seves prestacions, per afavorir la promoció d’immobles d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia. Resulta evident que els immobles amb una pitjor qualificació energètica seran menys atractius per al potencial comprador o inquilí que aquells amb una millor qualificació. eitequeta ok
TARIFES:

SUPERFÍCIE/m2

HONORARIS

<80

184,34€

80,01-150

222,69€

150,01-250

339,61€

250,01-500

633,22€

>500,01

Consultar

 

*Honoraris establerts segons << Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las tarifas aplicables por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA en los trabajos relativos a la certificación y auditoría energética de bienes inmuebles. >>

 *Consulti preus aplicables a diverses unitats o habitatges en taxació.